เกี่ยวกับโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่แรกเริ่มเช่นกัน และในปัจจุบันเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประการหนึ่งได้กำหนดให้นักศึกษาจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ประกอบกับการประเมินสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มีเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับจำนวนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเปิดการเรียนการสอนใน สองหลักสูตร คือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และครุศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงเห็นว่าการจัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ จะสามารถเป็นแหล่งที่เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการของคณาจารย์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และประการสำคัญจะเป็นแหล่งในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด้วย

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เป็นเจ้าภาพจัดงานการบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นเวทีทางวิชาการที่นำเสนอแนวคิดใหม่ในการบริหารการศึกษา เป็นเวทีให้นักวิจัยและนักวิชาการได้เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ อีกทั้งเป็นเวทีในการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านกิจกรรมบริหารการศึกษาสัมพันธ์ และหวังเป้นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานตามโครงการนี้จะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด เกิดความประทับใจแก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม และเกิดความร่วมมือที่ดีในทุกๆด้านต่อไป

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน การบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๑ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นเวทีทางวิชาการที่นำเสนอแนวคิดใหม่ในการบริหารการศึกษา เป็นเวทีให้นักวิจัยและนักวิชาการได้เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ อีกทั้งเป็นเวทีในการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านกิจกรรมบริหารการศึกษาสัมพันธ์ และหวังเป้นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานตามโครงการนี้จะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด เกิดความประทับใจแก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม และเกิดความร่วมมือที่ดีในทุกๆด้านต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติของบัณฑิต คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน
  2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบัณฑิต คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน
  4. เพื่อนำผลงานวิจัย และความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม