หลักเกณฑ์การนำเสนอ

การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

 1. ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอบทความวิจัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562โดยจัดทำต้นฉบับตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 2. บรรยายโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
 3. เวลาในการบรรยาย 10 นาที ซักถาม 5 นาที
 4. นำเสนอในวันที่ 23 พฤษจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ตามกำหนดการ)

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 1. ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอบทความวิจัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยจัดทำต้นฉบับตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 2. รูปแบบโปสเตอร์เนื้อหาประกอบด้วย
  1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  2. ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทย)
  3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  4. วิธีดำเนินการวิจัย
  5. อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
  6. การนำเสนอผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 3. ขนาดโปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร
 4. วันเวลาติดโปสเตอร์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณที่กำหนดไว้ และเก็บคืนภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 5. วันเวลาและสถานที่นำเสนอผลงาน : ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ให้ผู้นำเสนอผลงานประจำอยู่ที่จุดนำเสนอโปสเตอร์ของตนเอง เพื่อนำเสนองานด้วยวาจา และตอบคำถามแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายในเวลา 5 นาที

เนื้อหาและรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย

ผลงานจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อนและไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใด ๆ  บทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้ากระดาษขนาดมาตรฐาน  A4  มีความยาวไม่เกิน 12 หน้า ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 ซม. ด้านล่างและขวามือ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.

  1.  ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้คำย่อ ความยาวไม่ควร เกิน 100ตัวอักษร ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS ขนาด 18 pt. ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน

  2. ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ผู้เขียนบทความทุกคน (Author and Co-author) ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบัน ที่อยู่ และ E-mail ของผู้นิพนธ์  เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่ตีพิมพ์แล้ว ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt.

  3. บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อความย่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย โดยเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลงานและการวิจารณ์ อย่างต่อเนื่องกัน ไม่ควรเกิน 250 คำ ไม่ควรมีคำย่อ ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ทั้งนี้ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ผู้นิพนธ์ต้องนำไปผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อน

  4.  คำสำคัญหรือคำหลัก (Keywords) ให้ระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ละชุดไม่เกิน 5 คำ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt.

  5. บทนำ (Introduction) เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลนำไปสู่การศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลทางวิชาการพร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่างคร่าว ๆ และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวิจัยนั้นด้วย ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS  ขนาด 14 pt.

  6. วิธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียด วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา อธิบายวิธีการศึกษา หรือแผนการทดลองทางสถิติ การสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS  ขนาด 14 pt.

  7. ผลการศึกษา (Results) แจ้งผลที่พบตามลำดับหัวข้อของการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจนได้ใจความ ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลขมาก ควรใช้คำบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขมาก ตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง แผนภูมิแทน ไม่ควรมีเกิน 5ตารางหรือแผนภูมิ ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt.

  8.  วิจารณ์และสรุปผล (Discussion and Conclusion) ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นคำถามการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการวิจัยต่อไป ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS  ขนาด 14 pt.

  9.  ตาราง รูป รูปภาพ และแผนภูมิ (Table, Picture, Figure, Diagram and Graph)  ควรคัดเลือกเฉพาะที่จำเป็น แยกออกจากเนื้อเรื่องโดยเรียงลำดับให้สอดคล้องกับคำอธิบายในเนื้อเรื่อง และต้องมีคำอธิบายสั้นๆ แต่สื่อความหมาย ได้สาระครบถ้วน ในกรณีที่เป็นตาราง คำอธิบาย ต้องอยู่ด้านบน ในกรณีที่เป็นรูปภาพ หรือแผนภูมิ คำอธิบายอยู่ด้านล่าง ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS  ขนาด 14 pt.

  10.  กิตติกรรมประกาศ ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และความช่วยเหลือจากองค์กรใดหรือใครบ้าง ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS  ขนาด 14 pt.

  11.  เอกสารอ้างอิง (References) สำหรับการพิมพ์เอกสารอ้างอิง ทั้งเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยมีหลักการทั่วไป คือ เอกสารอ้างอิงต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการ ไม่ควรเป็นบทคัดย่อ และไม่ใช่การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ถ้ายังไม่ได้ถูกตีพิมพ์ ต้องระบุว่า รอการตีพิมพ์ (in press) ด้วยรูปแบบอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt.


    

รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความทางวิชาการ

ผลงานจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อนและไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใด ๆ บทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้ากระดาษขนาดมาตรฐาน  A4 ใช้รูปแบบเดียวกันกับบทความวิจัย โดยมีส่วนประกอบของบทความวิชาการดังนี้

   • ชื่อเรื่อง
   • ผู้แต่ง
   • บทคัดย่อ
   • คำสำคัญ
   • บทนำ
   • เนื้อหา
   • บทสรุป
   • เอกสารอ้างอิง

ต้นฉบับสามารถส่งได้ทางระบบ Online Submission

กำหนดการ

1 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62ลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird Registration)
เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) และบทความฉบับเต็ม (Full Text)
1 ก.ค. 62 –  15 ก.ย.62ลงทะเบียนปกติ
1 ต.ค. 62 – 31 ต.ค.62ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
5 พฤศจิกายน 62วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์(แก้ไข) และต้นฉบับโปสเตอร์
23 พฤศจิกายน 62ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอ/เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน
ระดับนานาชาติ ( Oral ) 2,500
ระดับชาติ ( Oral และ Poster )2,000
นำเสนองานเค้าโครง ปริญญาเอก1,200
เข้าร่วมงานประชุม(เช้า) และบริหารการศึกษาสัมพันธ์(งานเลี้ยงตอนเย็น) 1,000

การชำระค่าลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 981-6-89204-9
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


หมายเหตุ

** ผู้นำเสนอที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การนำเสนอผลงาน และผลงานจะถูกยกเลิกการตีพิมพ์ในเอกสารรวมบทคัดย่อ proceedings

สอบถามเพิ่มเติม : อาจารย์นวัตกร หอมสิน โทร.098-487-4528