ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน จังหวัด ประเภท
การนำเสนอ
ระดับ
การนำเสนอ
สถานะ
1 ชื่อ-สกุล : นายณัฐพล หงษ์คง
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-03 22:25:02
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
2 ชื่อ-สกุล : นายชัยยันต์ ภูมิสม
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-07 14:39:36
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น Oral ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
3 ชื่อ-สกุล : นางสาวอนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-10 16:04:59
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น Oral ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
4 ชื่อ-สกุล : นายแสงวุฒิ แสนสุภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียน : 2019-10-12 18:58:12
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว หนองคาย Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
5 ชื่อ-สกุล : ว่าทีร้อยเอก รามิน แสงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-14 19:41:29
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู Oral ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
6 ชื่อ-สกุล : นายทศพร จันศรี
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-14 21:57:28
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู Oral ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
7 ชื่อ-สกุล : นายสุริโย ปุริโส
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-22 11:02:43
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
8 ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมสุดา ฮุ่งเฮือง
ตำแหน่ง : นักศึกษา
ลงทะเบียน : 2019-10-27 13:25:16
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral ระดับนานาชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
9 ชื่อ-สกุล : นางสาวภคินี ศรีสุไชย
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-27 20:18:19
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม Oral ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
10 ชื่อ-สกุล : นางสาวศิรินา วาจาสัตย์
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-28 09:56:13
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับนานาชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
11 ชื่อ-สกุล : พระมหาเกรียงไกร พงษ์ศาสตร์
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-28 09:59:46
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Poster ระดับนานาชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
12 ชื่อ-สกุล : Mr. Souksamone Pathammavong
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-28 10:09:04
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับนานาชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
13 ชื่อ-สกุล : ดร.สุวดี อุปปินใจ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ลงทะเบียน : 2019-10-28 10:33:35
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย Oral ระดับนานาชาติ ยังไม่ชำระเงิน
14 ชื่อ-สกุล : นางศศิวิมล ดอนจันทร์โคตร
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-28 13:36:46
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับนานาชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
15 ชื่อ-สกุล : นางสุพัตรา ภูนาวัง
ตำแหน่ง : นักศึกษา
ลงทะเบียน : 2019-10-28 21:03:29
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม Oral ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
16 ชื่อ-สกุล : ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ลงทะเบียน : 2019-10-29 11:43:38
ม.ราชภัฏเชียงราย เชียงราย Oral ระดับนานาชาติ ยังไม่ชำระเงิน
17 ชื่อ-สกุล : นายปรัชญา มานะวงศ์
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-30 11:56:48
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
18 ชื่อ-สกุล : นายลิขิต เวงวิถา
ตำแหน่ง : นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-30 13:52:14
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ Oral ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
19 ชื่อ-สกุล : นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์
ตำแหน่ง : นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ลงทะเบียน : 2019-10-30 13:53:11
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
20 ชื่อ-สกุล : นายสมแพง อินอาน
ตำแหน่ง : นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ลงทะเบียน : 2019-10-30 14:49:38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
21 ชื่อ-สกุล : ลัดดาวรรณ เนานาดี
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-30 15:21:43
Sakonnakron Rajabat University สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
22 ชื่อ-สกุล : พระบุนดอน ลาชพน
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-30 15:27:09
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
23 ชื่อ-สกุล : พระเกรียงไกร ผานโพธิ์คำ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ลงทะเบียน : 2019-10-30 15:32:46
วัดสังวรวราราม กาฬสินธุ์ Poster ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
24 ชื่อ-สกุล : นายเทพเทวรรณ วงษาเนาว์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
ลงทะเบียน : 2019-10-30 15:39:05
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นครพนม Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
25 ชื่อ-สกุล : นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-30 23:25:59
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
26 ชื่อ-สกุล : นายไพวัน วงพะจัน
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-31 08:39:55
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
27 ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธา
ตำแหน่ง : ครู
ลงทะเบียน : 2019-10-31 08:52:08
โรงเรียนปิยะมหาราลัย นครพนม Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
28 ชื่อ-สกุล : อดินันท์ แก้วนิล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ลงทะเบียน : 2019-10-31 09:27:37
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อุบลราชธานี Oral ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
29 ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติมา สรรพโส
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-31 10:11:19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
30 ชื่อ-สกุล : นางสมาพร ศรีอ่อนจันทร์
ตำแหน่ง : นักศึกษาระดับปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-31 11:11:28
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ Poster ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
31 ชื่อ-สกุล : นางนวลลักษณ์ นาสมตรึก
ตำแหน่ง : นักศึกษา
ลงทะเบียน : 2019-10-31 12:31:19
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี Oral ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
32 ชื่อ-สกุล : พระจันดา เคนสักดา
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-31 13:16:23
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
33 ชื่อ-สกุล : นายคมกฤษ แดงบุญเรือง
ตำแหน่ง : นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-31 13:24:04
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ Poster ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
34 ชื่อ-สกุล : พระมาลี กอนอุไร
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-31 15:15:02
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ยังไม่ชำระเงิน
35 ชื่อ-สกุล : นางสาวลลิล เจริญรุ่งสกล
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-31 16:00:52
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ยังไม่ชำระเงิน
36 ชื่อ-สกุล : นายธนากร คุ้มนายอ
ตำแหน่ง : ครู
ลงทะเบียน : 2019-10-31 17:07:35
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Poster ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
37 ชื่อ-สกุล : นายบุนยะสิด ยดทิวงสา
ตำแหน่ง : ครู
ลงทะเบียน : 2019-10-31 17:21:16
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Poster ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
38 ชื่อ-สกุล : นายยศวัฒน์ คำภู
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-31 19:37:20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Poster ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
39 ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐยา ลามุล
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-10-31 19:58:30
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral นำเสนองานเค้าโครงปริญญาเอก ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
40 ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์สุดา เบียนสาย
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-10-31 21:16:19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Poster ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
41 ชื่อ-สกุล : นายกิตติภัก สีหาไชย
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-01 00:01:11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
42 ชื่อ-สกุล : นางณัฐวดี นนทโคตร
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-11-01 09:13:16
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับนานาชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
43 ชื่อ-สกุล : นางสาวกิ่งแก้ว มะนะสิม
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
ลงทะเบียน : 2019-11-01 17:03:01
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับนานาชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
44 ชื่อ-สกุล : นางวราภรณ์ ภูผาสุข
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-01 20:57:00
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ Poster ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
45 ชื่อ-สกุล : นายผดุงเกียรติ สิงห์มนต์
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-02 10:11:03
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
46 ชื่อ-สกุล : นางสาวประไพพิศ สัตถาผล
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-02 11:22:11
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม Poster ระดับชาติ ชำระเงินแล้ว
(กำลังพิจารณา)
47 ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ลงทะเบียน : 2019-11-03 22:02:11
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อุบลราชธานี Oral ระดับนานาชาติ ยังไม่ชำระเงิน
48 ชื่อ-สกุล : นางสาวสมปรารถนา พรหมสูตร
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-03 23:14:38
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
49 ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ ชัยคำ
ตำแหน่ง : นักศึกษาระดับปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-04 10:36:54
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานีื Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
50 ชื่อ-สกุล : นางนฤมล ภูสิงห์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ลงทะเบียน : 2019-11-04 16:08:12
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับนานาชาติ ยังไม่ชำระเงิน
51 ชื่อ-สกุล : นางสาวหทัยรัตน์ วิโย
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-04 16:14:31
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
52 ชื่อ-สกุล : นางรัชกร ประสีระเตสัง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ลงทะเบียน : 2019-11-04 16:16:06
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับนานาชาติ ยังไม่ชำระเงิน
53 ชื่อ-สกุล : นางอนุธิดา จันทร์งาม
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-04 23:43:21
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
54 ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติมา สรรพโส
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-05 11:01:03
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
55 ชื่อ-สกุล : นางรัชกร ประสีระเตสัง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ลงทะเบียน : 2019-11-05 15:25:33
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับนานาชาติ ยังไม่ชำระเงิน
56 ชื่อ-สกุล : นางสาวนารีรัตน์ คณาจันทร์
ตำแหน่ง : นักศึกษาระดับปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-05 15:56:22
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อุดรธานี Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
57 ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยโทสัมฤทธิ์ สมนาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
ลงทะเบียน : 2019-11-05 19:40:39
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
58 ชื่อ-สกุล : นางสาวเพียงแข ภูผายาง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ลงทะเบียน : 2019-11-05 21:22:41
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับนานาชาติ ยังไม่ชำระเงิน
59 ชื่อ-สกุล : นายนราศักดิ์ ภูผายาง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ลงทะเบียน : 2019-11-06 00:12:02
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับนานาชาติ ยังไม่ชำระเงิน
60 ชื่อ-สกุล : เกษกนก วรรณวัลย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ลงทะเบียน : 2019-11-06 10:21:36
มหาวิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับนานาชาติ ยังไม่ชำระเงิน
61 ชื่อ-สกุล : นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู /บัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏชัยภูมิ
ลงทะเบียน : 2019-11-07 23:43:33
ม.ราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับนานาชาติ ยังไม่ชำระเงิน
62 ชื่อ-สกุล : นายนัฐวุฒิ กุศลคุ้ม
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-08 09:53:40
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
63 ชื่อ-สกุล : นายธนพงษ์ ดีเลิศ
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-08 09:56:53
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
64 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัตรา ยืนชีวิต
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-08 10:02:47
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
65 ชื่อ-สกุล : นายนัฐวุฒิ กุศลคุ้ม
ตำแหน่ง : นักศึกษาระดับปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-08 12:21:21
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
66 ชื่อ-สกุล : สุพัตรา ยืนชีวิต
ตำแหน่ง : นักศึกษาระดับปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-08 12:22:17
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
67 ชื่อ-สกุล : นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ
ตำแหน่ง : ป.โท สาขาการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏชัยภูมิ
ลงทะเบียน : 2019-11-08 13:00:32
ม.ราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
68 ชื่อ-สกุล : นายนัฐวุฒิ กุศลคุ้ม
ตำแหน่ง : นักศึกษาระดับปริญญาโท
ลงทะเบียน : 2019-11-08 14:23:49
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Oral ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน
69 ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา บุบผา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลงทะเบียน : 2019-11-08 23:32:23
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Poster ระดับชาติ ยังไม่ชำระเงิน